UWAGA: Przeczytaj, nasz REGULAMIN...

Regulamin Kursu TOTALNA BIOLOGIA

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w kursie Totalna Biologia - Uzdrawianie przez uświadamianie organizowanym przez Akademię Wspierania Rozwoju DHARMA Joanna Kaszuba (zwaną w dalszej części organizatorem AWR DHARMA) z siedzibą w 14-120 Dąbrówno, Wądzyn 8A. NIP: 582-147-46-29 

2. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w kursie i obowiązują wszystkich uczestników.

3. Kurs odbędzie się w w zakresie opisanym na stronie: https://joannakaszuba.pl/kurs-totalna-biologia-2023/

Zgłoszenie na kurs i warunki płatności

1. Uczestnikiem/uczestniczką kursu jest osoba, która wpłaci bezzwrotną opłatę rezerwacyjną w wysokości 200zł do dnia 31.01.2023 na konto BNP Paribas nr 74 2030 0045 1130 0000 0501 4710 tytułem "Szkolenie TB 2023".

2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje miejsce na kursie i jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez AWR  DHARMA, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U. Nr 144 poz. 1204

3. Opłata rezerwacyjna w wysokości 200zł wpłacona do 30.11.2022 lub opłata jednorazowa w wysokości 3510zł wpłacona do 31.12.2022 gwarantuje udział w kursie w cenie promocyjnej tj. 3510zł.

4. Opłata rezerwacyjna w wysokości 200zł wpłacona po 30.11.2022 gwarantuje rezerwację miejsca i udział kursie w cenie 4900zł. 

5. Opłatę w cenie regularnej 4900zł można dokonać przelewem jednorazowo do dnia 31.01.2023 lub ratalnie gotówką na miejscu. Szczegóły u Organizatora.

6. Osoby, które potrzebują Fakturę na firmę, zobowiązane są do przysłania danych na mail: joanna.kaszuba33@gmail.com najpóźniej w dniu dokonania opłaty na konto.

7. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w kursie, materiały szkoleniowe i Dyplom poświadczający udział w kursie.

Udział i Rezygnacja z uczestnictwa

1. Udział w kursie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik zarejestrowany na kurs zobowiązany jest wziąć udział w 9 modułach szkoleniowych, aby uzyskać Dyplom ukończenia kursu, wyjątkiem są osoby, które brały już udział w moim warsztacie Radykalnego Wybaczania, te osoby są zwolnione z ostatniego 9 modułu. Dla osób powtarzających warsztat Radykalnego Wybaczania obowiązuje rabat 50% od regularnej ceny 9 modułu. Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

3. Każdy uczestnik zarejestrowany na kurs zobowiązuje się do zapłaty za cały kurs, bez względu na nieobecności.

4. Rezygnację z uczestnictwa w kursie, niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 30dni przed rozpoczęciem kursu w formie elektronicznej na adres mail: joanna.kaszuba33@gmail.com

5. Rezygnacja w późniejszym terminie (ale przed datą rozpoczęcia szkolenia) wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa  w przedmiotowym kursie obliczonych od ceny regularnej kursu.

6. Co do zasady rezygnacja z uczestnictwa w kursie w dniu jego rozpoczęcia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 

7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

8. Istnieje możliwość wzięcia udziału w poszczególnych modułach, bez otrzymania Dyplomu. Udział w pojedynczym Module to koszt 750zł.


Warunki składania Reklamacji

1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy joanna.kaszuba33@gmail.com w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. 

4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

Zmiana terminów i miejsca kursu

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania / przesunięcia terminu kursu w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, niezależnych od Organizatora , których nie można było wcześniej przewidzieć. 

2. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności organizator wyznaczy inny termin kursu lub zorganizuje go w innej formie np. online.

3. Organizator zastrzega również sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób (20).

3. W szczególnych, obiektywnych, losowych i niezależnych od Organizatora przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia kursu.

Prawa autorskie

1. Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe i jest uprawniony do korzystania z nich na użytek prywatny. Udostępnianie ich do dalszych szkoleń, w celu zarobkowym wymaga wyraźnej zgody Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Firma Akademia Wspierania Rozwoju DHARMA Joanna Kaszuba zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej.

2. Osoby zgłaszające się na kurs Totalnej Biologii są zobligowane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

(C) 2022 Akademia Wspierania Rozwoju DHARMA - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

75% Zakończone ...

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Wpisz poniżej Twoje imię i adres e-mail:

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close