UWAGA: Przeczytaj, nasz REGULAMIN...

Regulamin Kursu TOTALNA BIOLOGIA online 2024_2025

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w kursie online Totalna Biologia - Uzdrawianie przez uświadamianie organizowanym przez BEST SOLUTIONS Spółka Cywilna (zwaną w dalszej części organizatorem BEST SOLUTIONS) z siedzibą w 14-120 Dąbrówno, Wądzyn 8A. NIP: 741 216 65 93

2. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w kursie i obowiązują wszystkich uczestników.

3. Kurs odbędzie się w w zakresie opisanym na stronie: https://joannakaszuba.pl/roczna-szkola-psychobiologii/

4. Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do nagrań na okres 12 miesięcy od zakończenia danego modułu spotkania.

Zgłoszenie na kurs i warunki płatności

1. Uczestnikiem/uczestniczką kursu jest osoba, która wpłaci bezzwrotną opłatę rezerwacyjną w wysokości 500zł do dnia 31.08.2024 poprzez wskazany link na stronie https://joannakaszuba.pl/roczna-szkola-psychobiologii/.

2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje miejsce na kursie i jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez BEST SOLUTIONS, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U. Nr 144 poz. 1204

3. Opłatę w cenie regularnej 5 500 zł można dokonać przelewem jednorazowo do dnia 31.08.2024 lub ratalnie. 

4. Cena promocyjna 4 500zł, obowiązuje do 15.06.2024r.

5. Cena promocyjna 5 000zł, obowiązuje do 15.07.2024r.

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w kursie, materiały szkoleniowe i Certyfikat poświadczający udział w kursie.

Udział i Rezygnacja z uczestnictwa

1. Udział w kursie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik zarejestrowany na kurs zobowiązany jest wziąć udział w 10 modułach szkoleniowych, aby uzyskać Certyfikat ukończenia kursu. 

3. W przypadku nieobecności, uczestnik ma obowiązek odsłuchać nagranie i zapoznać się z materiałami dydaktycznymi.

4. Każdy uczestnik zarejestrowany na kurs zobowiązuje się do zapłaty za cały kurs w formie jednorazowej lub ratalnej, bez względu na nieobecności.

5. Rezygnację z uczestnictwa w kursie, niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 30dni przed rozpoczęciem kursu w formie elektronicznej na adres mail: info@joannakaszuba.pl.

6. Rezygnacja w późniejszym terminie (ale przed datą rozpoczęcia szkolenia) wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa  w przedmiotowym kursie obliczonych od ceny regularnej kursu.

7. Co do zasady rezygnacja z uczestnictwa w kursie w dniu jego rozpoczęcia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

Warunki składania Reklamacji

1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy info@joannakaszuba.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. 

4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

Zmiana terminów i miejsca kursu

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania / przesunięcia terminu kursu w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, niezależnych od Organizatora , których nie można było wcześniej przewidzieć. 

2. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności organizator wyznaczy inny termin kursu.  

3. Organizator zastrzega również sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób.

3. W szczególnych, obiektywnych, losowych i niezależnych od Organizatora przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia kursu.

Prawa autorskie

1. Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe i jest uprawniony do korzystania z nich na użytek prywatny. Udostępnianie ich do dalszych szkoleń, w celu zarobkowym wymaga wyraźnej zgody Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Firma BEST SOLUTIONS Spółka Cywilna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej.

2. Osoby zgłaszające się na kurs Totalnej Biologii są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

(C) 2024 BEST SOLUTIONS Spółka Cywilna - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

75% Zakończone ...

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Wpisz poniżej Twoje imię i adres e-mail:

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close